Jackelien - zkouška ZZO - 10/2007

<^v>X
    <^v>X